"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa." (Márk 10:14)

Áldás, békesség!

Isten hozta Önöket óvodánk honlapján!

Reméljük, hogy az oldalra feltöltött, folyamatosan frissülő dokumentumaink és fotóink átfogó képet adnak mindennapi életünkről valamint intézményünk működéséről. Amennyiben érdeklődnek óvodánk iránt, kérjük, hogy kísérjék figyelemmel honlapunkat és bátran keressenek fel minket!

 

Üdvözlettel: Kelemen Istvánné Enikő (óvodavezető)

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gárdonyi Református Egyházközség – mint intézményfenntartó – presbitériuma döntésének megfelelően az Életfácska Református Óvodában a 2024/2025-ös nevelési évre az óvodások beiratására a következő időpontokban kerül sor:

 

 

Időpont:

  1. április 22-től (hétfő)

április 23 (kedd)

9h – 16h-ig.

 

 

Helyszín:

2483 Gárdony, Kossuth utca 70-72., Életfácska Református Óvoda, vezetői iroda

A beiratkozás személyes megjelenéssel történik.

 

 

Az eljárás menete:

A szükséges adatlapokat (szándéknyilatkozat, óvodai jelentkezési lap, vallási hovatartozással kapcsolatos kérdőív) honlapunkról lehet letölteni ( eletfacskaovoda.hu) és kitöltve elhozni a beiratkozás időpontjainak valamelyik napján. A szándéknyilatkozatot már a beiratkozás előtt, e-mailben kérjük szépen elküldeni az eletfacska.refovi@gmail.com címre.

 

 

Egyéb szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek TAJ kártyája,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok,

 

 

Amennyiben a szülő rendelkezik a következő dokumentumokkal:

 

– szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat,

– szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).

 

A szülők a felvételi kérelemmel kapcsolatos döntésről 2024. május 23-ig e-mailben kapnak választ, a döntésről szóló értesítéseket és határozatokat postán is kiküldjük.

A gyermekek és szülők adatait az óvoda GDPR szabályzatában foglaltak szerint bizalmasan kezeljük.

 

 

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése:

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesített. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az egyházi intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az igazgató, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva -, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

 

A felmentési kérelem beadási határideje 2024. április 15.

A nevelési év 2024 .szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig tart.

 

 

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti augusztus 31-ig a nevelési év kezdő napjától (2021.szeptember 01.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

 

Jogorvoslati lehetőség:

 

Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban értesítés formájában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az igazgató az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2024. május 23-án írásban, e-mailben és postai úton értesíti a szülőt. Az igazgató döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Gárdonyi Református Egyházközség elnöksége jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárást megindító kérelmet a Gárdonyi Református Egyházközség elnökségének címezve, de az Életfácska Református Óvoda e-mail címére kell elküldeni (eletfacska.refovi@gmail.com), vagy személyesen az igazgatónak átadni.

 

 

Felvételkor elsőbbséget élvezhetnek azok a gyermekek, akik:

 

– akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket,

– akiknek testvére már az intézményünkbe jár,

– akiknek családja vagy a gyermek valamilyen formában kapcsolódik a Gárdonyi Református Egyházközséghez,

– akik életvitelszerűen Gárdonyban laknak.

 

 

Gárdony, 2024. március 13.

Kérjük Önöket, hogy adományaikkal támogassák alapítványunk működését!

Név: Életfácska Református Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18753844-1-07

Bankszámlaszám: 11736082-20030188

Köszönettel: Az alapítvány munkatársai, az óvoda gyermek és nevelői közössége

CSOPORTJAINK

BÁRÁNYKA CSOPORT

Középső csoport

HALACSKA CSOPORT

Nagycsoport

SZIVÁRVÁNY CSOPORT

Kis - és nagycsoport

CSILLAG CSOPORT

Vegyes csoport

LEGFRISSEBB BLOG BEJEGYZÉS

Elköltöztünk

2483 Gárdony, Kossuth utca 70-72. Istennek hála, a nyár folyamán felépült új óvodánk, így a szünidő második felét költözködéssel töltöttük. Augusztus utolsó hetében megkaptuk a

Tovább »