Rólunk

Karl Melinda

intézményi lelkész

Kelemen Istvánné Enikő

óvodavezető

Jónásné Farkas Beatrix

óvodavezető helyettes

Faragó - Németh Ágota

óvodapedagógus

Nagyné Heitmár Csilla

óvodapedagógus

Czéczei Zita

óvodapedagógus

Dézsi Krisztina

óvodapedagógus

Oszoli Gizella

óvodapedagógus

Fehér Zsuzsanna

óvodapedagógus

Csurgó Anikó

pedagógiai asszisztens

Rédlné Szabó Ilona Edit

dajka

Reichart Erika

óvodtitkár

Vörös Villő

zenetanár - (külsős munkatárs)

KÜLDETÉSÜNK

„…éljetek méltóan ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal,
szelídséggel és türelemmel…” (Ef. 4,1-2)

Igyekszünk azoknak a szülőknek a segítségére sietni, akik szeretnék hittel és hitben nevelni gyermekeiket, vagy megkereszteltették őket, de az akkor tett fogadalmuknak egymaguk nem tudnak eleget tenni. Tesszük mindezt egy értékválsággal küzdő, átalakulóban és forrásban levő társadalomban, amelyben sok a sérült és a csonka család és sokféle veszélynek vannak kitéve gyermekeink. Még ha a szándék meg is van a szülőkben arra, hogy gyermekeiket hitben neveljék, a hit ismerete és gyakorlása sokszor hiányos.

Az Életfácska Református Óvoda igyekszik Jézus szeretetét és tisztaságát sugározni úgy, hogy a gyermekek elinduljanak a képmutatás nélküli hit és testvéri szeretet útján.

Bízunk abban, hogy pedagógiai programunk megfelelően szolgálja óvodásaink sokoldalú, harmonikus, keresztyén szellemű fejlődését, fejlesztését. Tükrözi azon törekvéseinket, hogy a gyermekeket nagy felelősséggel, színes, tevékenykedtető nevelési közegben, egyéni képességeiket messzemenően figyelembe véve szeretnénk fejleszteni.

Innovatív kedvünket, képességeinket, új szakmai ismereteinket kamatoztatva keresztyén nevelőmunkánkat folyamatosan „tökéletesítjük”.

 

Az Életfácska Református Óvoda Pedagógiai Programja

Óvodánk története

„Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön…” (Ézsaiás 35:7)

 

Intézményünk 2014. szeptemberében indult két csoporttal (45 kisgyermek), 4 óvodapedagógussal és 2 pedagógiai munkát segítő dolgozóval Gárdonyban, a Posta utca 20. szám alatt lévő önkormányzati óvoda épületében, ahol 2 csoportszobát kapott meg intézményfenntartónk, a Gárdonyi Református Egyházköszség a városvezetéstől felekezeti Óvoda elindítása céljából. Egy év elmúltával már a 3. csoport indulására is felmerült az igény, így 2015. szeptemberében 62 kisgyermekkel, 6 óvodapedagógussal, 3 dajkával és 1 pedagógiai asszisztenssel, valamint egy óvodatitkárral folytathattunk nevelői munkánkat. Fenntartónk indulásunktól kezdve kereste a lehetőséget és a forrásokat, hogy tovább bővülhessünk és önálló épületbe költözhessünk. Ez a törekvés 2018-ban látszott realizálódni, amikor Magyarország Kormánya az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozatával támogatásban részesítette a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programját. Az előzetes felmérések során 109 református egyházi szervezet fejezte ki óvodaépítési szándékát, közöttük mi is.
A pályázatot sikeresen megnyertük, így 2019-ben megkezdődhetett 4 csoportos, 100 férőhelyes vadonatúj óvodánk tervezése, majd 2021-ben a kivitelezése is.
Új épületünk Gárdony város egyik zöldövezeti részében, nyugodt, rendezett környezetben található meg az önkormányzati bölcsőde mellett. Tágas csoportszobáival, világos belső tereivel és udvarával igényes, barátságos környezetet biztosít kicsinyeink és a nálunk dolgozók számára is. Az óvoda programnak köszönhetően minden tárgyi és személyi feltétel adott ahhoz, hogy dolgozóink a legoptimálisabb körülmények között végezhessék oktatói-, nevelői munkájukat, melynek eredményeképpen gyermekeink is a legmagasabb szinvonalú óvodai nevelésben és gondozásban részesülhetnek.
Hálásak vagyunk az Úrnak megtartó, gondoskodó szeretetéért, hogy még ha meg is fáradtunk kissé a várakozás időszaka alatt, igéi által nem engedte, hogy elhagyjon bennünket bizalmunk és hitünk Ő benne, és tudtuk azt is, hogy próbákon át vezeti utunkat, amik által erősödhetünk és elérhetjük céljainkat.

 

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.  Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy
szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”
(Máté 11,28:30)

 

Az Életfácska Református Óvoda Pedagógiai Programja

Az óvodánk nevelési célja, hogy:

Elősegítsük óvodás korú gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével (beleértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).

 

Biztosítsuk az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szellemi és szociális fejlődés lehetőségeit.

 

Megalapozzuk a gyermek környezettudatos szemléletét és magatartását.

 

Biztosítsuk az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, a nemzeti, etnikai kisebbségben élő gyermekek integrálásával.

Az Életfácska Református Óvoda célkitűzései

A családi nevelés kiegészítőjeként, folytatásaként – nemegyszer a családi nevelés helyett is a gyermeki személyiség kibontakoztatása keresztyén neveléssel.

 

A gyermek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban.

 

Pedagógiai programunkban szellemiségünket a nyitottság, rugalmasság jellemezze.

 

Értékeinket mindvégig szem előtt tartva, hagyományainkat, keresztyén szellemiségünket megőrizve, de azokat új látásmódban, szélesebb perspektívában elhelyezve biztosítjuk a gyermek számára személyiségünk sokszínű fejlesztését, keresztyén szellemben történő nevelését.

 

Az óvodapedagógus pedagógiai szabadságát biztosítjuk. A szűkös időben is a belső életminőségre törekszünk. Óvodánk vonzó otthona legyen a benne megvalósuló keresztyén életnek. Küldetésünk, hogy a gyermeki személyiség megismerésére, megértésére törekedve, Istentől ránk bízott ajándékként vezessük óvodás gyermekeinket.

Alapelveink

A gyermek személyiségét elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze.

 

A gyermek fejlődését nem csupán a spontán vagy tervszerűen alkalmazott környezeti hatások határozzák meg, hanem az őket körülvevő, hitben élő felnőttek ráhatásai, ezért derűs, szeretetteljes légkörben gondoskodunk róluk.

 

A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes fejlesztése a cél.

 

Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a JÁTÉK, mely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatását.

 

A gyermeki szabadságot biztosítjuk olyan kevés szabállyal, amely elősegíti a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását.

 

Biztosítjuk minden gyerek számára az esélyegyenlőséget, nem adunk teret az előítéleteknek semmilyen tekintetben.

 

Szükség szerint gondozzuk, segítjük a családokat, együttműködünk velük.

Értékeink

Az ember Istentől kapott rendeltetésének tudata.

 

A református egyház ismerete.

 

Példamutató, hittel teli életvitel.

 

Tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése, egymás terheinek hordozása.

 

Isten-és emberszeretet, elfogadás.

 

Becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, erkölcsi tisztaság.

 

Az evangéliumi normák védelme és megtartása.

 

A természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása.

 

Önfegyelem, önismeret, empátia.

 

Pontosság, igényesség, kitartás a munkában.

 

A tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése.

 

Egészséges életvitel igénye.

 

Derű, jókedv, életszeretet, feltétel nélküli hit, mely átsegít a gondokon.

ÓVODÁNK ADATAI

Az intézmény neve: Életfácska Református Óvoda
Címe: 2483. Kossuth utca 70 -72.

Intézményvezető: Kelemen Istvánné Enikő
Telefon: 06 30 566 7066
E-mail: eletfacska.refovi@gmail.com

 

Az intézmény fenntartója: Gárdonyi Református Egyházközség
Címe: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 8.

Fenntartó képviseljője: Karl Melinda lp.

Telefon: 06 30 630 6841
E-mail: revkarlmelinda@gmail.com

 

Alapító okirat száma, kelte: 2014. 04. 27.
Működési engedély száma, kelte:
Engedélyező szerv neve: Fejér Megyei Kormányhivatal

 

Az intézmény OM azonosítója: 202950

 

Az intézmény típusa: Óvoda

 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
óvodai nevelés
Szakágazati száma:

A költségvetési szerv alapevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

 

Az óvodába felvehető gyermekek száma: 110 fő
Az óvodába felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 4 fő
Gyermekcsoportok száma: 4
A gyermekcsoportok összetétele: kor szerint 2 homogén, 2 heterogén csoport

 

Gazdálkodása:
Az intézmény a fenntartó Gárdonyi Református Egyházközség által biztosított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi
feladatait a székhelyen látja el. Gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.

 

Az intézmény egyházi felügyeleti szerve: A Magyarországi Református Egyház megyházmegyei-, egyházkerületi- és zsinati oktatásügyi szervei.

 

Az intézmény törvényességi ellenőrző szerve:

Fejér Megyei Kormányhivatal

 

Az óvodai nevelés magyar nyelven folyik. A református óvoda nevelési elveiben és gyakorlatában elkötelezett a keresztyén értékek és életvitel közvetítésében a rábízott gyermekek felé, figyelembe véve a szülőknek azt a jogát, hogy gyermeküket vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesítsék.

 

A program benyújtója: a Gárdonyi Református Egyházközség presbitériuma

 

Az óvoda munkarendje:
Az óvodai nevelés év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart, az óvoda a Fenntartóval egyeztetett időpontokban tart zárva.
Az óvoda nyitvatartása: 6.30. – 17.00 között.

 

Az óvodapedagógusok projektek szerinti váltásban, a pedagógiai munkát segítők ( kivéve a pedagógiai asszisztenst és az óvodatitkárt) váltott műszakban végzik feladataikat.

BEMUTATKOZUNK

2021.szeptembere óta dolgozom pedagógiai asszisztensként. Két évig a Velencei óvodában dolgoztam. Nagyon szeretem a gyerekeket ( nekem is van 3). Mind a 3 csoportban szoktam lenni, így minden kisgyermeket ismerek. Boldog vagyok ,hogy ebben az óvodában dolgozom jól érzem magam.

Talán ez a pár dolog jellemez engem: derűs vidám életszemlélet, pozitív gondolkodás. Ami a legfontosabb az a jó ISTEN jelenléte az életemben, és az Ő szeretett teli vezetése. Így a hála, és a hála gyakorlása a minden napjaim része.

2016-ban kezdtem el dolgozni az Életfácska oviban, először pedagógiai asszisztensi munkakörben. Gyorsan beilleszkedtem a közösségbe, megkedveltem a gyerekeket és a kollégáimat. Azóta is nagyon szeretek itt dolgozni, elsősorban a munkahely családias légköre miatt. A főnököm szerint én vagyok a Jolly Joker 🙂, voltam már ideiglenes óvó néni, dajka néni, de még karbantartó is. Szóval minden óvodai hangszeren zenélek, ha szükséges. Jelen pillanatban és a közeljövőben az intézmény óvodatitkári feladatait látom el a legjobb tudásom szerint.

1995. óta vagyok a pályán, pár évig a város önkormányzati óvodájában dolgoztam. Büszke vagyok arra, hogy amikor elindult az Életfácska Óvoda, akkor ott lehettem én is és részese voltam a kezdeti örömöknek és nehézségeknek egyaránt. Az ovi oszlopos tagjának érzem magam, az intézményvezetéshez is igyekszem a legjobb tudásom szerint hozzájárulni. A gyerekekkel való jó kapcsolatom alapja a humor, ami segíti beilleszkedésüket az óvodai életbe. A gyerekek, családok szeretete és pozitív visszajelzései segítenek abban, hogy egy napban se csüggedjek és mindent megtegyek a mindennapokban a gyermekekért.

1980 ban kezdtem dolgozni dajkaként az agárdi Ősz utcai oviban és azóta is folyamatosan, ugyanebben a munkakörben, az önkormányzati óvodákban. 2014 ben mikor elindult az Életfácska Református Óvoda ,nagy megtiszteltetés volt szàmomra, hogy részese lehettem az alapîtàsànak,nagy vàrakozàssal és örömmel vágtunk bele.Örülök hogy megbecsült tagja lehetek a közösségnek. A gyermekek, csalàdok szeretete lételemem, fontos része a mindennapi életemnek.

5 éve dolgozok óvónőként. Úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet, egy remek óvoda kedves és befogadó nevelőtestületéhez és közösségéhez tartozhatok, és ezért nagyon hálás vagyok.  Milyen óvónéninek tartom magam, mik az erősségeim? Azt gondolom, hogy elég pörgős személyiség vagyok, nagyon szeretek gyerekek közt lenni. Szeretek új dolgokat kipróbálni és maguk a gyermekek motiválnak arra, hogy ezen a pályán maradjak és folyamatosan megújuljak. Az ő kacagásuk, ölelésük, kedves szavaik csodálatossá tudnak varázsolni egy napot, akármilyen kedvvel is lépek be az óvoda kapuján. Tényleg úgy gondolom itt dolgozó óvónőként, hogy ez az óvoda egy különálló kis szigetecske a rohanó világunkban,ahová belépve kicsit megáll az idő. Újból kicsit gyerekként élvezhetjük a mindennapokat és mégis valamilyen értéket közvetíthetünk, adhatunk át a gyerekeknek. Közben pedig nyitott szemmel kell lennünk egész nap, mert nemcsak mi nevelünk, mi is sokat tanulhatunk tőlük.

Több mint 30 éve kezdtem a pályát, de ma is nagy örömet jelent számomra látni és végigkísérni a gyermekeket, ahogy ügyesednek, nyílik az értelmük és tudni, hogy fejlődésüket segítettem. Célom, hogy minden kisgyermeket saját magához képest fejlesszek és a bennük lévő értékeket felszínre hozva erősítsem képességeiket, készségeiket. Nevelésem fontos és meghatározó része a keresztyén értékek közvetítése és a hitre nevelés.

Mottó, mely végig kíséri pályámat:
“Ha az embert olyanná vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük, de ha olyannak vesszük őt, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.” (Goethe)